Zorg voor ouderen, jeugd en Wmo

De PVV staat al sinds haar oprichting voor een gedegen zorg voor onze ouderen, onze jeugd en andere zorgbehoevenden.
De PVV wil dit bereiken door middel van effectievere inkoop binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de jeugdzorg. Daarnaast wil de PVV meer gebruik maken van het persoonsgebondenbudget (PGB), voor mensen die zelf in staat zijn hun zorg te regelen. Het rechtmatig gebruik van het PGB wordt wel extra gecontroleerd.
De PVV wil daarnaast een extra ondersteuning voor de mantelzorgers.
De PVV maakt zich ook grote zorgen om de vaak schrijnende gevallen van ouderenmishandeling, in welke vorm dan ook. Signalering is vaak mede door de overbelasting van het verplegend personeel te laat.

De PVV is van mening, dat verzorgingsinstellingen en hulpverlenende instanties die betaald worden vanuit de gemeente een keurmerk moeten hebben en dat voor verplegend personeel en zorgaanbieders via het PGB een verklaring omtrent gedrag (VOG) verplicht moet worden gesteld.
De sluiting van de verzorgingstehuizen en faciliteiten voor kwetsbare ouderen en zorgbehoevenden is de PVV een doorn in het oog. De PVV zal zich dan ook blijven verzetten tegen de sluiting en verdere afbraak van onze verzorgingsstaat.

De PVV is voorstander van een gemeentelijke collectieve zorgverzekering, waar inwoners van Maastricht aan kunnen deelnemen.